Ga naar inhoud

SnelKoppeling.eu Generieke Import⚓︎

Importeer vrijwel alle bestanden (spreadsheets, csv, tekst, fmuta) in SnelStart. Wanneer de importmodule binnen SnelStart niet toereikend is kunt u met dit programma alsnog gegevens importeren. Het programma werkt op basis van importprofielen die u eenvoudig kunt toepassen op verschillende administraties en zelfs kunt delen met uw collega's.

U kunt met dit programma de volgende gegevens importeren:

  • Klanten
  • Leveranciers
  • Artikelen
  • Journaalposten

Het is mogelijk relatiegegevens tijdens het importeren van journaalposten te voegen. Zo kunt u in één handeling bijvoorbeeld facturen uit een extern pakket importeren.

Tijdens het opstellen van het importprofiel voor het importeren van journaalposten kunt u direct omzet en btw uitsplitsen. Het programma kiest automatisch de juiste btwrekening op basis van de grootboekfunctie van de omzet.

Als dit niet toereikend is kunt u zelfs één regel omzetten in meerdere journaalpostregels. Dit is handig wanneer op een regel meerdere omzetcategorieën of -tarieven staan. Die uitsplitsing kunt u dan behouden tijdens het importeren. Het is dan dus niet meer nodig het bestand eerst om te zetten of genoegen te nemen met detailverlies.

Verder zit er een functie in om meerder regels met dezelfde omschrijvingen en grootboekrekeningen samen te voegen en eventuele verschillen naar het gebruikte dagboek (bijvoorbeeld bij het importeren van kasstaten, het verschil is dan wat in of uit de kas gaat) of juist naar een vaste grootboekrekening.

Naast een een-op-een koppeling van invoerkolommen aan velden in SnelStart kunt u, net zoals in SnelStart, gebruik maken van formules om gegevens te bewerken alvorens deze te importeren.

Image title :octicons-file-symlink-file-24:

NB

De handleiding heeft altijd betrekking op de laatste versie van de software. Zorg dat u deze ook gebruikt. Zie hiervoor de updatemelding in de applicatie.

Nieuwe versies worden gefaseerd uitgerold, het kan dus zijn dat er al een nieuwe versie is maar deze nog niet zichtbaar is in de applicatie. Op de downloadpagina staat altijd de laatste versie.

2023-06-19